>> omdat u lekker wilt sporten >>  u gezondheidsklachten hebt  >>  u wilt afvallen >> u revalideert

 

Deprecated: Required parameter $layoutName follows optional parameter $value in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/administrator/components/com_rsform/helpers/rsform.php on line 2769
Aanmelden

Voor onze administratie vragen wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Deze kosteloze inschrijving maakt het bestellen van trainingskaarten mogelijk.Achternaam *

Vult u alstublieft uw achternaam in.
Voorletters *

Uw voorletters zijn niet of onjuist ingevoerd
Geslacht *

Vul M/V in aub
Adres *

Voer uw adres in
Postcode/Woonplaats *

Voer uw postcode en woonplaats in
Geboortedatum *

Voer uw geboortedatum in
Telefoonnummer *

Voer aub uw telefoonnummer in
E-mail adres *

Vul uw e-mail ades in
Soort training *

Kies een type aanmelding
Ik verklaar akkoord te zijn met de voorwaarden van Loopschool Together (zie onderaan pagina) *

U dient akkoord te gaan met de voorwaarden van Loopschool Together
Opmerkingen

Ongeldige invoer
Klik hieronder op de knop Versturen om uw aanmelding te bevestigenAlgemene voorwaarden Loopschool Together

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De contributie wordt jaarlijks per 1 januari van het betreffende kalenderjaar vastgesteld.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier machtigt de deelnemer Loopschool Together om de contributie d.m.v. automatische incasso te incasseren.
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze incassering van de contributie.
Er geldt een terugboekings termijn van 56 kalenderdagen. Incasso geschiedt tussen de 20ste dag en het einde van de maand.

Deelname aan looptrainingen bij Loopschool Together is bij niet tijdige betaling niet mogelijk.

Indien de verschuldigde contributie niet is voldaan is de deelnemer van rechtswege in verzuim en is Loopschool Together gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen. Als de verschuldigde contributie niet is betaald verbeurt de deelnemer daarenboven een boete ter grootte van de helft van het openstaande bedrag en is de deelnemer tevens gehouden tot vergoeding van alle door Loopschool Together gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-) kosten.

Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Loopschool Together is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met de leden.

Beëindiging van lidmaatschap geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging van het lidmaatschap dient persoonlijk plaats te vinden binnen aangegeven opzegtermijn middels schriftelijke afmelding. Telefonische of mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.

Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. Uitzonderingen worden altijd door de Loopschool beoordeeld. Wijzigingen in het lidmaatschap vinden in overleg plaats.

Loopschool Together behoudt zich het recht voor trainingstijden en lesroosters te wijzigen. Publicatie hiervan vind altijd tijdig plaats op de website www.loopschooltogether.nl

Loopschool Together erkent geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of zoekraken van uw eigendommen.

Tijdens trainingen in de avonduren of met schemering is het dragen van een fluorescerend hesje evenals verlichting aan arm of schoen altijd verplicht. Bij trainingen op de openbare weg dienen in verband met de veiligheid alle instructies van de trainer strikt te worden opgevolgd.

Loopschool Together bepaalt door wie en op welke wijze de training wordt uitgevoerd waarbij geldt dat Loopschool Together bevoegd is een of meerdere trainers te betrekken die niet of (in)direct aan de loopschool zijn verbonden.

Op de rechtsverhouding tussen Loopschool Together en de deelnemer is Nederlands Recht van toepassing.